Thai

ไทย

ดิฉันชื่อ นางสาว เกวลี ศรีอุทัยสุข และขณะกำลังศึกษาระดับชั้น Year 13 หรือเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาปีที่6 ที่ St. Kevin's College เนื่องจากฉันได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว St. Kevin's College ฉันมีความปรารถนาที่จะนำเสนอคุณให้ได้รู้จักกับ St. Kevin's College และโอกาสดีๆที่โรงเรียนนี้สามารถมอบให้คุณได้

St. Kevin's College เป็นโรงเรียนสหะ ระดับชั้นการศึกษาตั้งแต่ Year 9 ถึง Year 13 หรือเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหอพักให้สำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ห่างจากตัวโรงเรียนหรือสำหรับนักเรียนคนใดที่มีความประสงค์ที่จะอาศัยในหอพัก St.Kevin's College เป็นโรงเรียนคาทอลิก ตั้งอยู่ในเมือง Oamaru ซึ่งเป็นฝั่งตะวันออกของเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนนี้ถูกตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1927 เป็นโรงเรียนที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีผลลัพธ์ทางวิชาการสูง แต่นอกจากด้านวิชาการแล้ว เรายังเน้นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของโรงเรียน, ด้านกีฬา และทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีความเป็นผู้นำ ตลอด 30 ปีที่ได้เป็นโรงเรียนสหะ เรามั่นใจว่านักเรียนของ St. Kevin's College จะออกไปเผชิญโลกภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเนื่องจากนักเรียนได้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับคนหลายๆประเภทมาแล้ว

นักเรียนที่ St. Kevin's College ถูกสอนมาให้รู้วิธีการใช้ชีวิตการเป็นเยาวชนที่ดีในศตวรรษที่21ทางโรงเรียนจะกระตุ้นให้นักเรียนมีความมั่นใจ, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องคุณค่าของคำสอนของพระเจ้า ผู้อำนวยการ Paul Olsen ได้ส่งเสริมให้ทางโรงเรียนเน้นการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านการเขียนและทางด้านการคำนวณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องนำไปใช้สำหรับ NCEA ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานระดับชาติสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาสามปีสุดท้าย

ผลสอบ NCEA ของนักเรียนใน St. Kevin's College ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่สูงที่สุดของประเทศและประสบผลสำเร็จในการใช้หลักสูตรของ Cambridge สำหรับนักเรียนรุ่นเล็ก เรามีคณาจารย์ที่มีความสามรถและมีความต้องการที่จะช่วยนักเรียนพัฒนาการศึกษาของนักเรียนทุกๆคน St. Kevin's College สามารถจัดสรรความช่วยเหลือพิเศษสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส ส่วนสำหรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์นั้น เราสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านั้นเดินไปสู่จุดหมายที่พวกเขาต้องการได้

นอกจากด้านวิชาการแล้ว เรามุ่งเน้นทางด้านการกีฬาด้วยเช่นกัน นักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในด้านนี้ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้เพื่อสขุภาพและเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและสังคมในโรงเรียน ทางโรงเรียนมีการแข่งกรีฑาประจำปี, ว่ายน้ำ, วิ่งมาราธอน, ขี่ม้า รวมไปถึงการแข่งกีฬาต่างๆแบบเป็นทีม เรามีพื้นที่ที่เป็นสระว่ายน้ำ, สนามหญ้าเทียมและแท้, โรงยิม, ห้องยกน้ำหนัก ฯลฯ ในรั้วโรงเรียนจัดไว้ให้นักเรียนที่สนใจจะใช้พื้นที่เหล่านี้

ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม นักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในการได้พูดสาธารณะ, การโต้วาที, การขับร้อง, การดนตรี และการแสดง St. Kevin's College มีสีบ้านอยู่ 4 สีโดยการใช้ชื่อบาทหลวงมาเป็นชื่อประจำสีบ้าน Clancyสำหรับสีเขียว, Mageeสำหรับสีแดง, Traceyสำหรับสีฟ้า และWhyteสำหรับสีเหลือง โดยจะมีการแข่งขันระหว่างสีบ้านตลอดปี ทั้งในด้านวิชาการ, ด้านกีฬาและด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ขึ้นเวทีและสร้างความมั่นใจในตัวนักเรียนเองมากขึ้น

ด้วยความเป็นโรงเรียนคาทอลิกร่วมกับวัฒนธรรมของ Edmund Rice โรงเรียนเราให้ความสำคัญกับการรับใช้และช่วยเหลือสังคม เราถือคติที่ว่า Facere et Docere หมายความว่าการรับใช้ผู้อื่นผ่านการกระทำและการสอน และ Veritas ที่แปลว่าความจริง ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในโรงเรียนของเราและนำมาพัฒนาความมั่นใจในตัวเองและความเคารพตนเองของนักเรียน สิ่งเหล่านี้จะมาจากการมีส่วนร่วมกับการรับใช้สังคม

St. Kevin's Collegeให้ความสำคัญกับสิ่ง 4 สิ่ง family, integrity, respect และ excellence ซึ่งหมายความว่าครอบครัว, ความซื่อสัตย์, ความเคารพและความเป็นเลิศ ซึ่งเราเรียกย่อๆว่า FIRE value ที่ถูกคณาจารย์และนักเรียนนำมาใช้ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในและนอกรั้วโรงเรียน St. Kevin's Collegeเป็นสังคมที่ทุกคนใส่ใจและช่วยเหลือกันและกัน และนักเรียนทุกคนจะมีความรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้

สังคมของ St. Kevin's College เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความห่วงใยและอยู่กันอย่างเป็นครอบครัวเพื่อที่จะผลิตเยาวชนรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ St. Kevin's College มีความภูมิใจในธรรมเนียมของตนเองและความเป็นครอบครัว ความสนิทสนมระหว่างนักเรียนด้วยกันและนักเรียนกับอาจารย์ที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้ เราส่งเสริมกันและกันเพื่อที่จะได้ออกไปเผชิญโลกภายนอกได้อย่างสมบูรณ์และเป็นเยาวชนที่ดีต่อสังคม ติดต่อพวกเราวันนี้และสนทนากับเราเกี่ยวกับลูกหลานที่คุณรัก